Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)

vydané společností NWT a.s., která provozuje e-shop dostupný na www.hrackynainternetu.cz,

k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

Gadgets House, s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“), na straně jedné, a

Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“), na straně druhé,

(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

 

 1. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

E-mail                                                   textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

E-shop                                                   internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Koncovým zákazníkem;

GDPR                                                   Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Kupní smlouva                                      smlouva podle §2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;

Kupující                                                je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím Stránek Zprostředkovatele

Košík                                                     funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována Uživatelem tím, že přidává nebo odebírá Zboží;

Občanský zákoník                                zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednávka                                          dokončená transakce Koncovým zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje                                         jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Spotřebitel                                            je každý kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;

Stránky                                                 se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem, dostupné www.hrackynainternetu.cz

Uživatelský účet                                    účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace objednávek kupujícím;

Uživatelské údaje                                  osobní údaje o kupujícím, který se registroval k Uživatelskému účtu a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí.

Webové rozhraní                                  je soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu;

Zprostředkovatel                                  podnikatel, který zprostředkovává Uživatelům Stránek uzavření kupní smlouvy o zboží s Prodávajícím, a to v prostředí E-shopu;

Zboží                                                     jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících

 1. Předmět vop
  • Předmětem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností při vzniku zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávající
  • Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci Prodávajícímu.
 2. Informace spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy
  • Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží.
  • Odstoupení od smlouvy použije reklamační formulář nebo zašle na svoje náklady Prodávajícímu na adresu sídla společnosti Prodávajícího. Je přitom povinen uvést číslo svého bankovního účtu.
  • Vzor odstoupení od smlouvy : odkaz na http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf nebo zde: http://cl.ly/1e0W0X033c3p
  • Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží.
  • Ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dodání se liší podle zvolené metody platby a dodání Zboží.
 3. Kupní smlouva
  • Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Koncovému Zákazníkovi.
  • Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do Košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu.
  • Kupní cena je splatná před Dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.
  • Kupující si může na Stránkách ve svém Webovém rozhraní při tvorbě Objednávky zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu.
  • Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu.
  • Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; §2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.
  • Kupující je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.
  • Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených možností v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby.
  • Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a vč
  • Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo ukončení objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou pouze orientační.
  • Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku ve webovém rozhraní Stránek Zprostředkovatele.
  • Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • Objednávce (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní E-shopu),
   • kupní ceně a způsobu její úhrady,
   • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených sdodáním zboží.
  • Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se Prodávajícímu.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  • Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupující
  • Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího uzavření smlouvy písemně či telefonicky, či doplnění informací od Kupujícího, a to i poté, co byla objednávka Prodávajícím potvrzena.
  • Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.
  • Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.
 4. Uživatelský účet
  • Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel na jejich žádost uživatelský účet zřídí.
  • Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v uživatelském účtu u každé objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.
  • Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.
  • Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí E-shopu a vyjádřených na webovém rozhraní. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla Uživatelem k uživatelskému účtu třetím osobám.
 5. Převzetí zboží
  • Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.
  • Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených Webovém rozhraním Stránek.
  • Vykonáním volby Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.
  • Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je Kupující povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky prodejci prostřednictvím webové stránky reklamacniformular.cz.
  • Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.
 6. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy
  • Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to i tak, že oznámí Zprostředkovateli, že Zboží nemůže dodat. Zprostředkovatel o tom neprodleně informuje Koncového zákazníka Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od Kupní smlouvy Kupujícímu.
 7. Odpovědnost za vady a reklamace
  • Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávající
  • Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění nároků z vad zboží.
  • Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.
  • Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.
  • Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.
  • Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  • Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přizná
  • Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.
 8. Poučení Kupujících-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy
  • Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako “Spotřebitel”).
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží,jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvědě
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici.
  • Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží.
  • Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupující
 9. Ochrana autorských práv
  • Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke Stránkám.
  • Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.
 10. Ochrana Osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.
  • Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím byly upraveny ve Smlouvě společných správců.
 11. Závěrečná ustanovení
  • Použitím Stránek Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
  • Koncový zákazník, který je mladší 16 let, dává užitím Stránek Zprostředkovateli najevo, že si opatřil potřebný souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání s Prodávajícím a E-shopem.
  • Koncový zákazník, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.
  • Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.
  • Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese Zprostředkovatel, vyjma nákladů Uživatele na vlastní internetové připojení při užití Stránek.
  • Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
  • Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. uoou.cz, Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.
  • Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR

 

 

(SK) Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len " VOP " alebo " Obchodné podmienky ")

vydanej spoločnosťou NWT as, ktorá prevádzkuje e-shop dostupný na www.hrackynainternetu.cz,

k úprave práv a povinností vzniknutých z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

Gadgets House, sro , IČO: 242 80 071, so sídlom Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapísaná na Mestskom súde v Prahe oddiel C, vložka 192465, zastúpená Jozefom Cipro, konateľom, (ďalej len " Prod ávající " ), na strane jednej, a

Zákazníkom e-shopu (ďalej len " Kupujúci "), na strane druhej,

(ďalej spoločne " Zmluvné  strany " a jednotlivo " Zmluvná strana ").

 

 1. POJMY A DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je týmito VOP ďalej uvedené či z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, sú pojmy písané s veľkým písmenom používané v jednotnom aj množnom čísle v nasledujúcich významoch:

E-mail                                                    textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa poslaná prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorá môže byť uložená v sieti alebo v koncovom zariadení, kým nie je vyzdvihnutá príjemcom;

E-shop                                                    internetová aplikácia dostupná v sieti internet, vyvinutá za účelom zobrazenia, výberu a objednanie Tovar Koncovým zákazníkom;

GDPR                                                    Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Kúpna zmluva                                       zmluva podľa §2079 Občianskeho zákonníka uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

Kupujúci                                                 je osoba, ktorá si objednala tovar u Predávajúceho prostredníctvom Stránok Sprostredkovateľa

Košík                                                      funkcionalita E-shopu, ktorá je automaticky generovaná Užívateľom tým, že pridáva alebo odoberá Tovar;

Obč tane ý zákonník                                 zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov;

Objednávka                                           dokončená transakcie Koncovým zákazníkom s úmyslom uzavrieť kúpnu zmluvu k Tovaru, stlačením príslušného tlačidla;

Osobné údaje                                          akékoľvek informácie o Používateľovi, na základe ktorých možno Užívateľa priamo alebo nepriamo identifikovať;

Spot řebitel                                             je každý kupujúci, ktorý je fyzická osoba a požíva ochrany spotrebiteľa podľa platného práva;

Stránky                                                  sa rozumie webová aplikácia prevádzkovateľa E-shope, ktorú možno prezerať webovým prehliadačom, dostupné www.hrackynainternetu.cz

Užívateľský účet                                     účet k E-shopu, zriadený za podmienok týchto VOP v záujme zjednodušenia administrácie objednávok kupujúcim;

Užívateľské údaje                                   osobné údaje o kupujúcom, ktorý sa registroval k Užívateľskému účtu a ďalšie údaje týkajúce sa najmä história jeho obchodných transakcií a nákupných preferencií.

Webov é  rozhranie                                   je súbor opatrení, ktoré v niektorých smeroch obmedzujú funkčnosť a možnosti Užívateľa v rámci webovej aplikácie E-shopu;

Sprostredkovateľ                                   podnikateľ, ktorý sprostredkováva Používateľom Stránok uzatvorenie kúpnej zmluvy o tovare s Predávajúcim, a to v prostredí E-shope;

Tovar                                                      sú výrobky a / alebo služby, ktoré sú ponúkané v E-shope na kúpu bližšie neurčenému okruhu Kupujúcich

 1. Predmet vop
  • Predmetom týchto Obchodných podmienok je úprava práv a povinností pri vzniku sprostredkovanej Kúpne zmluvy uzavreté v prostredí E-shope Sprostredkovateľom na účet a v prospech Predávajúci
  • Sprostredkovateľ koná v prospech predávajúceho tak, že prijaté Objednávky Kupujúceho zasiela k akceptácii Predávajúcemu.
 2. Informácie spotrebiteľovi pred uzatvorením kúpnej zmluvy
  • Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia Tovaru.
  • Odstúpenie od zmluvy použije reklamačný formulár alebo zašle na svoje náklady Predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti Predávajúceho. Je pritom povinný uviesť číslo svojho bankového účtu.
  • Vzor odstúpenia od zmluvy: odkaz na  http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf  alebo tu:  http://cl.ly/1e0W0X033c3p
  • Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovar v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami daného tovaru.
  • Ceny Tovar sú uvádzané vrátane DPH. Náklady na dodanie sa líši podľa zvolenej metódy platby a dodania Tovaru.
 3. kúpna zmluva
  • Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovar prostredníctvom E-shopu Koncovému Zákazníkovi.
  • Kupujúci kupuje od Predávajúceho Tovar, ktorý si zvolil (v množstve, ktoré zvolil) v užívateľskom prostrednej E-shope, kde je vložil do Košíka. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu Tovar, ktorá je uvedená u Tovar, vrátane nákladov na dopravu.
  • Kúpna cena je splatná pred Dodaním tovaru najneskôr bezprostredne pred jeho prevzatím Kupujúcim.
  • Kupujúci si môže na Stránkach vo svojom Webovom rozhraní pri tvorbe objednanie zvoliť spôsob platby kúpnej ceny Predávajúcemu.
  • Predávajúci je oprávnený voľbu Kupujúceho obmedziť aj bez udania dôvodu.
  • Spôsob zabalenie Tovar určuje výhradne predávajúci; §2097 Občianskeho zákonníka sa týmto neaplikuje.
  • Kupujúci je povinný uhradiť náklady na poštovné a balné, vo výške uvedenej u Objednávky.
  • Spôsob platby volí Kupujúci výhradne z ponúkaných možností v E-shope. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na vykonanie ním zvolené platby, vo výške, ktorá je uvedená u tohto spôsobu platby.
  • Kupujúci je povinný platbu vykonať riadne s uvedením všetkých požadovaných náležitostí (vrátane variabilného symbolu) a vr
  • Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar v primeranej lehote od platby alebo ukončenie objednávky, ak bola zvolená platba na dobierku. Lehoty uvedené v E-shope sú orientačné.
  • Pre objednanie Tovar vyplní Kupujúci Objednávku vo webovom rozhraní Stránok Sprostredkovateľa.
  • Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • Objednávke (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania E-shopu),
   • kúpnej cene a spôsobe jej úhrady,
   • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   • informácie o nákladoch spojených sdodáním tovaru.
  • Objednávku odošle Kupujúci Sprostredkovateľovi kúpa kliknutím na tlačidlo "objednať" alebo iné obdobné tlačidlo, ktorým sa objednávka s prihliadnutím na všetky okolnosti končí a odosiela sa Predávajúcemu.
  • Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  • Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy, je potvrdenie objednávky Predávajúcim doručenej na e-mailovú adresu Kupujúci
  • Predávajúci a Sprostredkovateľ majú právo požadovať od Kupujúceho uzavretia zmluvy písomne ​​či telefonicky, či doplnenie informácií od Kupujúceho, a to aj potom, čo bola objednávka Predávajúcim potvrdená.
  • Predávajúci má právo poskytovať zľavy na Tovar. Pokiaľ Predávajúci neustanovuje inak, zľavy sa nedajú kombinovať.
  • Nebezpečenstvo straty, poškodenie a zničenie prechádzajú na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovar.
 4. Užívateľský účet
  • Niektoré služby v prostredí E-shope môžu byť prístupné iba registrovaným užívateľom, ktorým Sprostredkovateľ na ich žiadosť užívateľský účet zriadi.
  • Kupujúci, ktorý sa chce registrovať, je povinný poskytnúť na účely zriadenia používateľského účtu svoje pravdivé a aktuálne osobné údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať svoje osobné údaje v užívateľskom účte v každej objednávky najmä pri zmene mena, bydliska a kontaktných údajov.
  • Sprostredkovateľ má právo prístup k službám E-shope a k jeho užívateľskému účtu podľa vlastného uváženia úplne obmedziť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.
  • Ochrana používateľského účtu je zabezpečená heslom. Využitie ochrany heslom je pre používateľov povinné podľa inštrukcií daných v prostredí E-shope a vyjadrených na webovom rozhraní. Kupujúci nesmie oznámiť prístupové údaje k užívateľskému účtu tretej osobe. E-shop a Predávajúci nezodpovedajú žiadnym spôsobom za škody či iné ujmy spôsobené prezradením hesla Užívateľom k užívateľskému účtu tretím osobám.
 5. prevzatie tovaru
  • Predávajúci doručuje Tovar v lehote uvedenej v potvrdení Objednávky spravidla prostredníctvom profesionálneho doručovateľa. Tento spôsob prevzatia tovaru vylučuje možnosť prehliadky Tovar pred zaplatením.
  • Kupujúci má právo zvoliť v rámci zadania Objednávky spôsob doručenia z možností uvedených Webovom rozhraním Stránok.
  • Vykonaním voľby Kupujúci súhlasí s podmienkami doručenia vrátane ceny a obchodných podmienok prepravcu.
  • Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať uzatvorenie osobitnej dohody o doručení aj po potvrdení Objednávky. Ak nedôjde k dohode, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  • V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný tiež uhradiť dodatočné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia nie zanedbateľného porušenia obalu môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť. Ak sa napriek tomu rozhodne Kupujúci zásielku prevziať je v týchto prípadoch povinný spísať s prepravcom protokol o poškodení zásielky. Zároveň je Kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť poškodenie zásielky predajcovia prostredníctvom webovej stránky reklamacniformular.cz.
  • Dodacia lehota je pre každý tovar stanovená zvlášť webovým rozhraním Stránok.
 6. Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy
  • Predávajúci má právo až do prevzatia tovaru Kupujúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu, a to aj tak, že oznámi Sprostredkovateľovi, že Tovar nemôže dodať. Sprostredkovateľ o tom okamžite informuje Koncového zákazníka Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú odstúpením od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.
 7. Zodpovednosť za vady a reklamácie
  • Kupujúci (Spotrebiteľ) môže pre vybavenie akýchkoľvek reklamačných nárokov využiť webové stránky Predávajúceho reklamacniformular.cz alebo písomnú formu na adresu Predávajúci
  • Sprostredkovateľ kúpy je povinný poskytnúť súčinnosť pri vybavení reklamácie, nepreberá však žiadne práva a povinnosti strany kúpa najmä na uspokojenie nárokov z vád tovaru.
  • Predávajúci je povinný dodať vec v zhode so zmluvou a bez právnych a faktických vád.
  • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má plnenia pri jeho dodaní. Práva Spotrebiteľa z chybného plnenia sú dané Občianskym zákonníkom.
  • Ak nie je uvedené v zmluve alebo v záručnom liste výslovne inak, nepreberá predávajúci žiadnu záruku za akosť tovaru.
  • Ak požiada o to Spotrebiteľ, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.
  • Akonáhle Spotrebiteľ zistí vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu Predávajúcemu a predmet plnenia podľa pokynov Predávajúceho opatruje alebo odovzdá tak, aby chyba mohla byť objektívne preskúmaná. Ak neoznámi Spotrebiteľ vadu bez zbytočného odkladu, právo z chybného plnenia mu nebude prizná
  • Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi k jeho výzve písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa účastníci nedohodnú na dlhšej lehote.
 8. Poučenie Kupujúcich-spotrebiteľov o práve odstúpiť od zmluvy
  • Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim, ktorý je podnikateľom (ďalej tiež ako "Spotrebiteľ").
  • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní. Táto lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru, ide -Li o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
  • Spotrebiteľ  nemôže  odstúpiť bez uvedenia dôvodu od zmluvy
   • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
   • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
   • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
   • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
   • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil Spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
  • Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak predávajúci poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom spotrebiteľ v takomto prípade musí odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení zmluvy dozvedia
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy preukázateľne informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania. Vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy podľa prílohy nariadenia vlády č. 363/2013 Zb., Je k dispozícii.
  • Kupujúci je povinný do 14 dní od odstúpenia tovar zaslať späť na adresu Predávajúceho. Kupujúci ako spotrebiteľ nesie v prípade odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu náklady na vrátenie tovaru.
  • Predávajúci vráti do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu Spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal (nie však skôr než mu prípadne spotrebiteľ odovzdá späť tovar alebo preukáže, že tovar odoslal), a to vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru vo výške najlacnejšieho spôsobu dodania, ktorý Predávajúci ponúka.
  • Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci na adrese svojho sídla. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúci
 9. Ochrana autorských práv
  • Stránky sú autorským dielom aj databáz v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení. E-shop vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Stránkam.
  • Obsah Stránok je zakázané uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, ibaže k takému konaniu udelil E-shop vopred písomný súhlas.
 10. Ochrana Osobných údajov
  • Ochrana osobných údajov zodpovedá platným právnym predpisom ČR, najmä zákonu na ochranu osobných údajov a GDPR.
  • Ochrana osobných údajov zo strany Predávajúceho je ďalej popísaná v Pravidlách spracovania osobných údajov. Vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Predávajúcim boli upravené v zmluve spoločných správcov.
 11. Záverečné ustanovenia
  • Použitím Stránok Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
  • Koncový zákazník, ktorý je mladší ako 16 rokov, dáva užitím Stránok Sprostredkovateľovi najavo, že si zaobstaral potrebný súhlas svojich zákonných zástupcov k právnemu rokovania s Predávajúcim a E-shopom.
  • Koncový zákazník, ktorý je mladší ako 16 rokov, môže udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov len vtedy, ak jeho súhlas schváli zákonný zástupca.
  • Za písomnú formu sa považuje aj oznámenie či správa doručená e-mailom.
  • Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy nesie Sprostredkovateľ, okrem nákladov Užívateľa na vlastné internetové pripojenie pri užití Stránok.
  • Znenie VOP môže Sprostredkovateľ meniť či doplňovať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pokračovaním v používaní Stránok však dávate súhlas s novým znením obchodných podmienok.
  • Príslušnými dozornými orgánmi ochrany Spotrebiteľa sú: Česká obchodná inšpekcia, kontakt: www.coi.cz, Úrad na ochranu osobných údajov, kontakt. uoou.cz , Živnostenské úrady; Spotrebiteľ má právo využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporov u Českej obchodnej inšpekcie. Podmienky sú zverejnené na jej internetovej stránke.
  • Spotrebiteľ sa môže tiež domáhať svojich práv na všeobecných súdoch ČR