Reklamace a vrácení zboží

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě Hrackynainternetu.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

  • on-line pomocí jednoduchého formuláře (pro všechny případy: vrácení zboží, poškozené zboží, reklamace)
  • e-mailem na adresu info@hrackynainternetu.cz (v pracovní dny od 8:00 - 17:00 hod.).

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt.

Prodávající do 5 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.

Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.

V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

 

Důvody reklamace

Viditelné poškození obalu zásilky při doručení dopravcem
Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte obal zásilky. Pokud bude jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny, apod.), je nejjistější ihned s dopravcem sepsat "Zápis o poškozené zásilce". Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené.
V případě, že kupující sepíše uvedený "Záznam o poškozené zásilce", je potřeba zaslat kopii přímo prodejci, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu.

Zboží je poškozené, ale obal zásilky byl v pořádku Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte o této skutečnosti prodávajícího pomocí online formuláře, kde Vám individuálně pomůžeme. Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat i fotografii a podrobný popis poškození - v tomto případě se obraťte přímo e-mailem na info@hrackynainternetu.cz

Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace doporučujeme, abyste nahlásili poškození zboží do 3 pracovních dnů

Došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) můžete tyto zásilky reklamovat.

Doprava reklamovaného zboží:
Reklamované zboží musí zákazník zaslat na místo uplatnění reklamace.
Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.
Bližší informace o stavu Vaší reklamace získáte emailem: info@hrackynainternetu.cz

 

Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§ 1829 odst 1. Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§ 1832 Občanský zákoník).

Dle občanského zákoníku pak navazuje povinnost Prodávajícího vrátit, nejpozději do 14 dnů od doručení vyjádření o odstoupení, Kupujícímu zaplacené finanční částky a povinnost Kupujícího zaslat nebo předat Prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel.

Zboží je nutné zaslat zboží na adresu centrálního skladu:

Gadgets House s.r.o.
Poděbradská 56 (areál Tesla)
198 00, Praha

Pokud je vrácené zboží poškozené, nefunkční, vykazuje mechanickou či jinou závadu, neúplné, opotřebené nebo narušené, NELZE ZBOŽÍ VRÁTIT VE 14 DENNÍ LHŮTĚ. Nárok na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě zaniká taktéž pro společnosti nakupující na IČO.

Při vrácení zboží do 14 dnů má zákazník nárok na celou kupní cenu a dopravné uvedené na faktuře. Doručení zboží k nám hradí spotřebitel.

V zásilce s vráceným zbožím musí být přiloženy i tyto dokumenty

  • číslo faktury, popřípadě přiložte kopii faktury či dodacího listu
  • písemné odůvodnění vrácení zboží (zboží je nefunkční, nevyhovuje, neodpovídá popisu, jiné, apod.).
  • bankovní účet, na který má být vrácená kupní cena zaslána

 

Doporučujeme též zasílané zboží pojistit!
Za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Dodavatel zboží žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec Dodavatelem zboží přijato.

 

(SK) Reklamácia a vrátenie tovaru

Záruka na tovar zakúpený v internetovom obchode Hrackynainternetu.cz sa riadi platnými zákonmi. Zákazník má právo podľa paragrafu §616 Občianskeho zákonníka na bezplatnú a bezodkladnú nápravu ak je tovar v rozpore s kúpnou zmluvou (tovar nezodpovedá fakturovaným alebo objednaným položkám) do 6 mesiacov od prevzatia tovaru. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov a záručná lehota začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na všetky vady obmedzujúce možnosť riadneho použitia tovaru. Záruka sa ale nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním.

Reklamácia sa oznamuje niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • on-line pomocou jednoduchého formulára (pre všetky prípady: vrátenie tovaru, poškodený tovar, reklamácie)
  • e-mailom na adresu info@hrackynainternetu.cz ( v pracovné dni od 8:00 - 17:00 hod. ).

Oznámenie reklamácie musí obsahovať popis závad a číslo objednávky alebo faktúry a emailový alebo telefónny kontakt.

Predávajúci do 5 pracovných dní rozhodne o reklamácii a vyrozumie kupujúceho emailom alebo telefonicky.

Vybavenie reklamácie prebehne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

V prípade oprávnenej reklamácie nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniknuté zaslaním reklamovaného tovaru späť predajcovi. Náhrada poštovného bude zákazníkovi prevedená na bankový účet spoločne s čiastkou za reklamovaný tovar.

Ak bol Váš balík viditeľne poškodený počas prepravy alebo ak po rozbalení zásielky zistíte poškodenie tovaru, postupujte prosím podľa nižšie uvedených informácií.

 

Dôvody reklamácie

Viditeľné poškodenie obalu zásielky pri doručení dopravcom
Pri preberaní tovaru od prepravcu prosím starostlivo skontrolujte obal zásielky. Pokiaľ bude javiť známky mierneho poškodenia (napr. Pretlačené krabice, odreniny, apod.), Je najistejšia ihneď s dopravcom spísať "Zápis o poškodené zásielke". Vyvarujete sa tým prípadných sporov v prípade, že bude tovar po rozbalení poškodené.
V prípade, že kupujúci spíše uvedený "Záznam o poškodené zásielke", je potrebné zaslať kópiu priamo predajcovia, aby sa táto nepríjemná záležitosť vybavená v čo najkratšom termíne.

Tovar je poškodené, ale obal zásielky bol v poriadku  Ak je tovar poškodený, hoci obal je neporušený, informujte o tejto skutočnosti predávajúceho pomocou online formulára , kde Vám individuálne pomôžeme. Pre jednoduchšie a rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame poslať aj fotografiu a podrobný opis poškodenia - v tomto prípade sa obráťte priamo e-mailom na info@hrackynainternetu.cz

Pre vylúčenie prípadných pochybností a možného zamietnutie reklamácie odporúčame, aby ste nahlásili poškodenie tovaru do 3 pracovných dní 

Došlo Vám iný tovar, než ste si objednali  (napr. Došlo k zámene zásielok na našej strane) môžete tieto zásielky reklamovať.

Doprava reklamovaného tovaru:
Reklamovaný tovar musí zákazník zaslať na miesto uplatnenia reklamácie.
Dopravu reklamovaného tovaru hradí zákazník, v prípade uznania oprávnenosti reklamácie môže požiadať o úhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. Reklamovanej opravený alebo vymenený tovar zašleme späť na naše náklady.
Bližšie informácie o stave Vašej reklamácie získate emailom:  info@hrackynainternetu.cz

 

Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

Pri uzatvorení zmluvy za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (§ 1829 ods 1. Občiansky zákonník) má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia (§ 1832 Občiansky zákonník).

Podľa Občianskeho zákonníka potom nadväzuje povinnosť Predávajúceho vrátiť, najneskôr do 14 dní od doručenia vyjadrenia o odstúpení, Kupujúcemu zaplatené finančné čiastky a povinnosť Kupujúceho zaslať alebo odovzdať Predávajúcemu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho dostal.

Tovar je nutné zaslať tovar na adresu centrálneho skladu:

Gadgets House sro
Poděbradská 56 (areál Tesla)
198 00, Praha

Ak je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, vykazuje mechanickú či inú závadu, neúplné, opotrebované alebo narušené, NEDÁ TOVAR VRÁTIŤ v 14 dňovej lehote . Nárok na vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote zaniká taktiež pre spoločnosti nakupujúcich na IČO. 

Pri vrátení tovaru do 14 dní má zákazník nárok na celú kúpnu cenu a dopravné uvedenej na faktúre. Doručenie tovaru k nám hradí spotrebiteľ.

V zásielke s vráteným tovarom musí byť priložené aj tieto dokumenty

  • číslo faktúry, prípadne priložte kópiu faktúry či dodacieho listu
  • písomné odôvodnenie vrátenie tovaru (tovar je nefunkčný, nevyhovuje, nezodpovedá popisu, iné, a pod.).
  • bankový účet, na ktorý má byť vrátená kúpna cena zaslaná

 

Odporúčame tiež zasielaný tovar poistiť!
Za prípadné poškodenie či stratu pri preprave, nenesie Dodávateľ tovar žiadnu zodpovednosť a tovar by tak nemuselo byť vôbec Dodávateľom tovar prijatý.